REGULAMIN USŁUG I PRODUKTÓW FIRMY MAGDALENA SAMOLIK – SIENNICKA

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

 1. Magdalena Samolik – Siennicka – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Samolik – Siennicka NIP 929 169 74 00 ul. Brzask 21c/16, 60-369 Poznań – dostawca usług lub produktów wskazanych w formularzach ofert przedstawionych na stronie www.samolik.pl upoważniony do przyjmowania zapłaty za usługi lub produkty określone niniejszym formularzem.

 2. Tango Atelier Magdaleny Samolik – stacjonarne miejsce wykonywania usług wskazanych w formularzach ofert firmy Magdalena Samolik-Siennicka; adres tego miejsca to ul. Akacjowa 1, Suchy Las (Poznań);

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca usługi lub produkty poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wskazane w Formularzu ofert przedstawionych na stronie www.samolik.pl;

 4. Formularz oferty – znajduje się on na stronie www.samolik.pl i stanowi pełen opis oferowanej usługi lub produktu wraz ze szczegółami dotyczącymi miejsca odbywania się usługi, terminu, ceny oraz warunków dotyczących przyjęcia zgłoszenia Klienta na daną usługę lub produkt oraz warunków rezygnacji z usługi lub produktu; są to integralne punkty niniejszego regulaminu firmy Magdalena Samolik – Siennicka, gdzie Klient oświadcza, że się z nimi zapoznał i akceptuje je w momencie przesyłania zgłoszenia na daną usługę lub produkt; każdy Formularz oferty posiada formularz zgłoszeniowy w zakładce ZAPISY, którego wypełnienie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się na usługi lub produkty dostarczane przez Magdalena Samolik – Siennicka;

 5. Formularz zgłoszeniowy – znajduje się on w zakładce ZAPISY w każdym Formularzu oferty na stronie www.samolik.pl, jego wypełnienie jest warunkiem koniecznym do Zgłoszenia wstępnego na usługi lub produkty dostarczane przez Magdalena Samolik – Siennicka;

 6. Zgłoszenie wstępne – zapoznanie się i zaakceptowanie warunków konkretnej oferty usługi lub produktu przedstawionej w Formularzu oferty przedstawionej na stronie www.samolik.pl, co potwierdzone zostaje przesłaniem wypisanego przez Klienta formularza zgłoszeniowego wraz z akceptacją niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności; Zgłoszenie wstępne ma formę wstępnej rezerwacji miejsca przy danej usłudze lub produkcie i nie zobowiązuje do uiszczenia opłaty; w przypadku jednak niedokonania opłaty w przeciągu siedmiu dni roboczych od daty wpłynięcia Zgłoszenia wstępnego rezerwacja miejsca zostaje anulowana;

 7. Zgłoszenie udziału – to zgłoszenie wstępne, które zostało opłacone w przeciągu siedmiu dni roboczych zgodnie z obowiązującymi zasadami płatności wyszczególnionymi w danym Formularzu oferty;

 8. Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Magdalena Samolik – Siennicka oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza oferty; postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich Klientów będących odbiorcami usług i produktów firmy Magdalena Samolik – Siennicka;

 9. Wydarzenie – usługa lub produkt wyszczególniony i szczegółowo przedstawiony w Formularzu oferty na stronie www.samolik.pl, której integralną częścią jest Formularz Zgłoszeniowy dedykowany tej właśnie konkretnej ofercie;

 10. Uczestnik – Klient biorący udział w Wydarzeniu oferowanym przez Magdalena Samolik – Siennicka;

 11. Strona www – oficjalna strona firmy Magdalena Samolik – Siennicka www.samolik.pl;

II. INFORMACJE

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są wydarzenia firmy Magdalena Samolik – Siennicka opisane na stronie www w Formularzach ofert; obejmują one zajęcia taneczne (w szczególności nauka tango), inne techniki ruchowe oraz rozwojowe (coaching, mentoring, warsztaty rozwojowe); wszystkie usługi mają wyłącznie charakter wspierający ogólny dobrostan Kobiet i Mężczyzn; nie są formą terapii, uzdrawiania, leczenia czy rehabilitacji choć doskonale mogą je wspierać – po uprzednim uzgodnieniu z Magdalena Samolik – Siennicka;

 2. Wydarzenia oferowane są bezpośrednio zarówno stacjonarnie w Tango Atelier oraz wyjazdowo na terenie całej Polski i Europy; wydarzenia coachingowe i mentoringowe dostarczane są także pośrednio poprzez telefon lub komunikatory internetowe (skype, zoom, messenger etc.);

 3. Wszystkie wydarzenia adresowane są do osób dorosłych, które biorą w nich udział na własną odpowiedzialność;

 4. Wykupienie i branie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego / kamery (robienie zdjęć i kręcenie filmów) oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzania działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook „Kobieta Emocje i Tango – Magdalena Samolik”, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych; w przeciwnym razie Klient, który chce uczestniczyć w wybranych Wydarzeniach zobowiązany jest poinformować Magdalena Samolik – Siennicka o braku takiej zgody najpóźniej w momencie rozpoczęcia Wydarzenia oraz zobowiązany jest sam zadbać o usunięcie się w momencie robienia zdjęć lub kręcenia filmu;

 5. W trakcie wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i fotografowania przez Klientów i inne osoby nie związane z firmą Magdalena Samolik-Siennicka, o ile nie uzyskano od niej pisemnej zgody na to;

 6. Ze względu na różnorodność oferowanych wydarzeń zapisem niniejszego Regulaminu jest informacja, iż przy każdym wydarzeniu dodatkowo obowiązują warunki regulaminowe zawarte w treści Formularza oferty każdej poszczególnej oferty, które stanowią część niniejszego Regulaminu; wyjątkiem są wydarzenia coachingowe i mentoringowe, do których istnieje osobny, dodatkowy regulamin współpracy dostępny już dla osób, które wyrażą zainteresowane współpracą w tym zakresie. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Klient otrzymuje warunki współpracy, po których może dopiero podjąć ostateczną decyzję czy chce te współpracę kontynuowa

III. OŚWIADCZENIA

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oferty oraz Regulaminem i przyjmuje do wiadomości, że ich akceptacja stanowi podstawę do skorzystania przez Klienta z usług lub produktów dostarczanych przez Magdalena Samolik – Siennicka;

 2. Na daną usługę lub produkt Zgłoszenia wstępnego można dokonać przez Formularz zgłoszeniowy znajdujący się w każdym Formularzu oferty na stronie www.samolik.pl;

 3. W momencie przesłania wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na daną usługę następuje Zgłoszenie wstępne Klienta, które ma formę wstępnej rezerwacji miejsca przy danej usłudze lub produkcie i nie zobowiązuje do uiszczenia opłaty; w przypadku jednak niedokonania opłaty w przeciągu siedmiu dni roboczych od daty wpłynięcia Zgłoszenia wstępnego rezerwacja miejsca zostaje anulowana;

 4. Klient zobowiązuje się zapłacić Magdalena Samolik – Siennicka za zamówione usługi lub produkty kwotę w wysokości i terminie, oraz w formie i w sposób określonym w Formularzu oferty;

 5. Zgłoszenie udziału, które zarezerwowane zostały przez Zgłoszenie wstępne, następuje dopiero po opłaceniu danej usługi lub produktu zgodnie z warunkami obowiązującymi w Formularzu oferty;

 6. Liczba miejsc na wszystkie Wydarzenia jest ograniczona i zawsze określona w Formularzu ofert; O przyjęciu Zgłoszenia udziału Klienta decyduje kolejność wpłynięcia Zgłoszeń wstępnych i uiszczenia opłaty;

 7. W przypadku zakupu usługi na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Formularza oferty, Regulaminu i szczegółach zakupionej usługi. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację;

 8. Klient oświadcza, że zapisując się na ofertę jest świadomy własnego stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz nie ma przeciwskazań lekarza do uprawiana aktywnego ruchu. Magdalena Samolik – Siennicka nie odpowiada za uszkodzenia ciała, wynikłe z zaniedbania własnego zdrowia;

 9. Klient oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia psychicznego, i że nie jest pod wpływem środków psychotropowych, które mogą powodować naruszenie zdrowia w połączeniu z ruchem lub procesem rozwojowym oferowanym przez firmę Magdalena Samolik – Siennicka;

 10. Przed skorzystaniem z wydarzenia Klient ma obowiązek w formie pisemnej (mail na adres: biuro@samolik.pl) poinformować Magdalenę Samolik – Siennicką o wszelkich dolegliwościach natury fizycznej lub emocjonalno-psychicznej, które mogą mieć istotny wpływ na korzystanie z danego wydarzenia (w szczególności: odbytej/trwającej kontuzji, długotrwałego leczenia, przyjmowania leków mogących wpłynąć na sprawność psychofizyczną, przebytych operacji (w tym gojące się rany, okres rekonwalescencji pooperacyjnej), jak również w przypadku kobiet – ciąży); w przypadku braku takiej informacji przed rozpoczęciem Wydarzenia firma Magdalena Samolik-Siennicka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała lub zdrowia psychicznego; Ponadto, wszelkie zmiany zachodzące w trakcie uczestnictwa w zajęciach, uczestnik obowiązany jest aktualizować na bieżąco poprzez ustną informację. Niedopełnienie omówionego w niniejszym punkcie obowiązku, będzie każdorazowo poczytywane jako rażące naruszenie postanowień Regulaminu, w następstwie czego Uczestnik zostanie wydalony z aktualnie prowadzonych zajęć przy jednoczesnym odmówieniu jemu dalszego uczestnictwa.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za usługi wnoszone są z góry, przed rozpoczęciem wydarzeń zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu oferty. Natomiast ceny zawarte w Formularzach ofert, które udostępnione są na stronie internetowej www.samolik.pl, nie podlegają negocjacjom;

 2. Opłaty za produkty regulowane są osobnymi postanowieniami zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu oferty;

 3. Opłata za usługi lub produkty może być dokonana przelewem lub gotówką; nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą;

 4. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby Magdalena Samolik- Siennicka organizowała nowe Wydarzenie; Opłaty za niewykorzystane wydarzenie po ich zakończeniu nie podlegają zwrotowi; przy informacji o niemożliwości uczestniczenia w danym wydarzeniu przed jego rozpoczęciem w szczególnych okolicznościach, istnieje możliwość jednorazowego przeniesienia wpłaconej kwoty na podobną usługę w przeciągu jednego roku od dnia wpłacenia pieniędzy; szczegółowe informacje odnośnie przeniesienia wpłaconej kwoty lub odrobienia zajęć regularnych znajdują się w Formularzu ofert przy każdej ofercie i są nadrzędnie obowiązującymi w tej sprawie.

V. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG DOKONANE PRZEZ MAGDALENA SAMOLIK – SIENNICKA

 1. Magdalena Samolik- Siennicka może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Magdalena Samolik- Siennicka oraz wystąpienia siły wyższej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub smsowo;

 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do rezygnacji z dalszej chęci uczestnictwa w tym Wydarzeniu w innym terminie i żądania zwrotu dokonanej opłaty w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów);

 3. Magdalena Samolik- Siennicka zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu oferty, Klient jest uprawniony do rezygnacji z dalszej chęci uczestnictwa w tym Wydarzeniu;

 4. Magdalena Samolik- Siennicka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Magdalena Samolik- Siennicka lub wskutek działania siły wyższej;

 5. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż minimalna liczba potrzebna do rozpoczęcia danego Wydarzenia, Magdalena Samolik – Siennicka zastrzega sobie prawo do odwołania, przesunięcia lub skrócenia zajęć zawiadamiając o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub smsowo w terminie wyznaczonym w Formularzu oferty; W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu oferty, Klient jest uprawniony do rezygnacji z dalszej chęci uczestnictwa w tym Wydarzeniu; jednocześnie otrzymuje prawo zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na poczet danego Wydarzenia w terminie trzydziestu 30 dni od chwili zawiadomienia o zaistniałych zmianach;

 6. Wszelkie warunki dotyczące terminów przesyłania Zgłoszeń udziału oraz otrzymywania ostatecznego potwierdzenia odbycia się poszczególnych Wydarzeń są szczegółowo określone w poszczególnych Formularzach ofert i są nadrzędnie obowiązującymi w tej sprawie.

VI. PRZENIESIENIE PRAWA

 1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Magdalena Samolik – Siennicka najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia;

 2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 1 powinno zawierać
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
  • planowany termin wydarzenia
  • imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa
 3. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@samolik.pl;

 4. Magdalena Samolik – Siennicka zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu; Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli Magdalena Samolik – Siennicka i nie wymaga uzasadnienia.

VII. DOSTARCZENIE USŁUG LUB PRODUKTÓW

 1. Dokonanie opłaty w pełnej wysokości, w formie i terminie wskazanej w Formularzu oferty upoważnia Klienta do otrzymania usług lub produktów wskazanych podczas składania Zgłoszenia wstępnego;

 2. Magdalena Samolik – Siennicka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie informacji o usługach lub samych produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Magdalena Samolik – Siennicka. Prawa własności intelektualnej ani prawa autorskie wartości artystycznej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta;

 2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną i prawa autorskie wartości artystycznej Magdalena Samolik – Siennicka osobom trzecim;

 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz;

 4. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta usług o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Magdalena Samolik – Siennicka formuły, czy scenariuszy.

IX. REGULAMIN PRZESTRZENI Tango Atelier Magdaleny Samolik

 1. Prosimy o punktualne przybywanie na Wydarzenia, co najmniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do nich, a tym samym nie będzie zakłócać przebiegu Wydarzeń już prowadzonych; Komfort współuczestników oraz prowadzących jest dla nas bardzo ważny;

 2. Każdy Klient zobowiązany jest do wejścia na salę w zmienionym, czystym obuwiu; odzież wierzchnią i obuwie należy pozostawić w szatni;

 3. Firma Magdalena Samolik – Siennicka nie ubezpiecza uczestników wydarzeń od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy osób działających z ramienia Tango Atelier;

 4. Tango Atelier nie jest wyposażone w systemy umożliwiające bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów (np. szafki z zamkami), dlatego też Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą przedmiotów o znacznej wartości majątkowej. Jako, że Tango Atelier nie zapewnia odpowiedniego ich przechowywania, ono i Firma Magdalena Samolik – Siennicka zwolnione jest z odpowiedzialności materialnej w szczególności z tytułu ich utraty, zniszczenia, zgubienia, uszkodzenia czy też kradzieży; Uczestnicy zabierając ze sobą ww. przedmioty, czynią to na własną odpowiedzialność;

 5. Firma Magdalena Samolik – Siennicka oraz Tango Atelier nie odpowiada za przedmioty wartościowe, a także za dokumenty i inne przedmioty Klienta w trakcie pobytu na terenie Tango Atelier;

 6. Wydarzenia w Tango Atelier mogą odbywać się wyłącznie pod okiem osoby prowadzącej lub osoby odpowiedzialnej za korzystanie z pomieszczeń;

 7. Wydarzenia na terenie Tango Atelier odbywają się według ustalonego grafiku;

 8. Zabrania się wnoszenia na teren Tango Atelier wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych oraz środków odurzających.

X. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

 1. Magdalena Samolik – Siennicka zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim osobom:

  • Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście Uczestników;

  • Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

  • Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku Wydarzenia i jego Uczestników.

 2. Jednocześnie osoby wymienione w pkt. 1, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, tracą prawo do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Magdalena Samolik – Siennicka nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z usług lub produktów oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług lub produktów Magdalena Samolik – Siennicka;

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.