Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MAGDALENA SAMOLIK-SIENNICKA (dawniej MAGDALENA SAMOLIK), ul. Brzask 21c/16, 60-369 Poznań, NIP 9291697400.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Magdalena Samolik-Siennicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAGDALENA SAMOLIK-SIENNICKA (dawniej MAGDALENA SAMOLIK), ul. Brzask 21c/16, 60-369 Poznań, NIP 9291697400.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem Administratora i osób dobrowolnie wspierających jego działalność w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 4. Administrator przechowuje i przetwarza przede wszystkim takie dane, jak imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Zostały one pozyskane przez Administratora w wyniku dotychczasowej współpracy i Pana/Pani zainteresowania usługami Administratora lub osobistego korzystania z nich.

 5. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 4 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez Administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

 6. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będę w takim przypadku przekazywać dane osobowe osobom upoważnionym przeze mnie do dobrowolnego wspierania mojej działalności, które muszą mieć dostęp do tych danych w celu wykonywania swoich zadań, oraz podmiotom przetwarzającym, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych takim jak np. księgowość.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W tym celu może się Pan/Pani kontaktować mailowo na adres biuro@samolik.pl. Prawo to jest niezbywalne i nie może być ograniczane.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie newsletterów drogą mailową. Może to Pan/Pani zrobić SAMODZIELNIE w każdym czasie poprzez kliknięcie w odnośnik zawarty w stopce otrzymanej wiadomości e-mail/ newsletter („unsubscribe from this list”).

 9. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 4 powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 11. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Magdalena Samolik-Siennicka lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie Magdalena Samolik-Siennicka powiadomi Pana/Panią drogą elektroniczną poprzez adres mailowy przechowywany w programie do obsługi newsletterów Mailchimp.